Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

Działalność statutowa

Cele statutowe Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności jest dobrowolnym związkiem osób zaangażowanych w przedsięwzięcia publicznie użyteczne, świadczone na rzecz ogółu społeczności, związane z rozwojem i innowacyjnością, wspieraniem przedsiębiorczości, pomocą dla osób niepełnosprawnych, podnoszeniem poziomu życia mieszkańców, popularyzacją innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania służbą zdrowia, oświatą oraz gospodarką komunalną, a także wspieraniem inicjatyw gospodarczych oraz podnoszeniem świadomości prawnej i ekonomicznej społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności uzyskało wpis do KRS 01.06.2007 r.
Od 19.12. 2008 roku jest organizacją pożytku publicznego.

NIP 817-20-45-843
REGON 180236515
KRS 0000282003 

 1. Pozyskiwanie i pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych na rozwój gospodarczy, rozwój kultury i nauki, rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury i inne działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 2. Realizacja działań na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców;
 3. Realizacja działań służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu;
 4. Wspieranie działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
 5. Wspieranie działań zmierzających do rewitalizacji obszarów miejskich;
 6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
 7. Podnoszenie jakości systemu oświaty;
 8. Wspieranie rozwoju wykształcenia i kompetencji społeczności regionalnych;
 9. Wspieranie działań partnerskich na rzecz obszarów wiejskich;
 10. Wspieranie budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 11. Aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich rozwojowi;
 12. Wspieranie inicjatyw na rzecz młodzieży, w tym międzynarodowej wymiany młodzieży, wolontariatu europejskiego, wspólnych przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych z udziałem młodzieży;
 13. Działalność na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego oraz innych regionów kraju w otoczeniu społecznym, kulturowym, gospodarczym i naukowym;
 14. Popularyzacja wartości kulturowych, turystyczno – rekreacyjnych, krajobrazowych, patriotyczno – historycznych, kulinarnych i innych wartości regionalnych;
 15. Promocja oraz wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, aktywności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej, publicznej i niepublicznej służby zdrowia, placówek edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych działających na terenie województwa podkarpackiego oraz innych regionów kraju;
 16. Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym udzielania wsparcia merytorycznego i kapitałowego dla nowo powstających przedsiębiorców;
 17. Wprowadzanie innowacji w działalności przedsiębiorców;
 18. Wspieranie podmiotów zamierzających założyć i prowadzić działalność gospodarczą;
 19. Promowanie nowoczesnych technologii wspierających przedsiębiorczość;
 20. Promowanie wśród przedsiębiorców technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych oraz usług elektronicznych;
 21. Wspieranie wzrostu innowacyjności i efektywności dla zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu poziomu życia ludności;
 22. Wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki;
 23. Zwiększenie dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 24. Wspieranie tworzenia warunków do wzrostu potencjału innowacyjnego oraz transferu wiedzy;
 25. Wspieranie rozwoju ogólnodostępnego systemu doradztwa oraz informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw między innymi w zakresie zarządzania, marketingu, promocji, projektowania, eksportu, konsultingu, zakupu technologii, badań rynkowych oraz ekspertyz;
 26. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych obywateli;
 27. Rozwój i usprawnienia w funkcjonowaniu regionalnego rynku pracy;
 28. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym;
 29. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 30. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji, integracji osób niepełnosprawnych, podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 31. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego;
 32. Promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie konkursów, plebiscytów, wystaw, festiwali itp.;
 33. Wspieranie nowych form oraz metod zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 34. Niesienie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 35. Zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy;
 36. Promocja działań innowacyjnych w zakresie szkolenia osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym szkolenia przez Internet rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line;
 37. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i zwiększanie możliwości ich zatrudniania działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania;
 38. Promocja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ;
 39. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom dorosłym i ich rodzinom;
 40. Pomoc dzieciom oraz osobom dorosłym chorym na autyzm, a także ich rodzinom;
 41. Propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;
 42. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe