Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej httpS://RII.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Z uwagi na uwarunkowania techniczne:
Pojawiają się nieliczne błędy składni HTML.

Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:
Mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%.
Niektóre dokumenty opublikowane na stronie internetowej mogą nie spełniać standardów dostępności dokumentów.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-27.

Skróty klawiaturowe

  • Klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
  • Klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
  • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
  • Klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
  • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.
  • Na stronach poszczególnych projektów można przechodzić przez zakładki w menu przy pomocy strzałek oraz klawisza Enter.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Jarco, w.jarco@rii.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692-133-042 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

brak

Aplikacje mobilne

brak